Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

CATALOG

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

A- Compression Fittings


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

B- Hydraulic Fittings


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

C- Saddles


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

………………………………………………………………………………………………………………………….

D- Light-Weight Fittings

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Full Catalogue